Swaithoes, voor fysiotherapie en medische fitness

Maatwerk in zorg en fitheid, zonder poespas, laagdrempelig,              zorgvuldig en ook nog eens gezellig

Privacy Policy

Als fysiotherapeut van het Swaithoes hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In alle gevallen hou ik me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als fysiotherapeut van het Swaithoes ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door mij, fysiotherapeut van het Swaithoes, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst of het abonnement. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de fysiotherapeut van het Swaithoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •             Voornaam;
 •             Tussenvoegsel;
 •             Achternaam;
 •             Adres;
 •             Postcode en woonplaats;
 •             Naam van uw huisarts;
 •             (Zakelijk) Telefoonnummer;
 •             (Zakelijk) E-mailadres;
 •             Geslacht;
 •             Geboortedatum;
 •             Gezondheidsgegevens;
 •             Verzekeringsgegevens;
 •             BSN;
 •             ID, rijbewijs of paspoortnummer.

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst: 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door mij, fysiotherapeut van het Swaithoes, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-            Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-            Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de fysiotherapeut van het Swaithoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-            Voornaam;

-            Tussenvoegsel;

-            Achternaam;

-            Adres;

-            Postcode en woonplaats;

-            Geslacht;

-            E-mailadres;

-            Telefoon;

-            AGB.

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt: 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door mij, fysiotherapeut van het Swaithoes, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Aanschaf/inkoop van producten of diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Zakelijke overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de fysiotherapeut van het Swaithoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-            Voornaam;

-            Tussenvoegsel;

-            Achternaam;

-            E-mailadres;

-            Telefoon. 

E-mailen
Bellen